Cube ERP | Електронски деловодник

Cube ERP | Електронски деловодник

Секојдневното работење на една компанија резултира со голем број на документи, дописи и извештаи. Сето ова значително ја отежнува и онака обемната и гломазна работа со која треба да се соочи секоја успешна компанија. Освен тоа, се зголемува и времетраењето и ресурсите потребни за да се води евиденција на сета таа документација кога ќе се земе во предвид дека согласно законските прописи секоја компанија треба да води евиденција и да го складира секој документ.

Со новите промени на Законот за данок на додадена вредност (Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 177 од 01.12.2014) и Законот за архивско работење (Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 95/12 и 41/14) се овозможува на компаниите да издаваат електронски фактури и водење на електронски деловодник. Електронскиот деловодник на Cube Systems е одлично решение за токму оваа пригода.

Софтверската алатка се состои од следниве главни функционалности:

 • Заведување на документите во електронска писарница
 • Категоризација на документите според тип
 • Пребарување на документите врз основа на повеќе параметри
 • Попис на сите документи од соодветен предмет
 • Книга за пошта и книга за место
 • Интерна доставна книга
 • Попишување на документарниот материјал на кого му изминал рокот за чување и истиот треба да се уништи
 • Попишување на целокупниот јавен архивски материјал создаден во електронска и печатена форма

Брошурата за софтверот можете да ја превземете овде

Корисничкото упатство за софтверот можете да го превземете овде

Демо верзија на софтверот

Датотеки:
Cube ERP | Електронски деловодник 3.6 АКТУЕЛНО
(21 гласови)

Овде може да ја превземете демо верзијата на софтверот наменета за пробно тестирање на функционалностите на истиот. Напоменуваме дека, заради безбедносни причини, истата претставува .rar архива и за отпакување потребно е да поседувате програми за компресирање на датотеки (WinRAR, WinZip, 7-Zip и др.). За автентикација на демо верзијата на софтверот користите ги следниве информации:

Корисничко име: demo
Лозинка: 123

Напоменуваме дека ова е само демо верзија и податоците кои ги внесувате во неа се подложни на промени и периодични бришења. Заради тоа Ве молиме да не внесувате и прикачувате валидни документи и доверливи информации.

Дата Понеделник, 23 Март 2015 14:20 Големина на датотека 30.91 MB Превземи 8THOUSANDS_SEPARATOR884 Превземи

Цени за користење на софтверот

1 месец

1.000* денари месечно

 • користење на апликацијата за 1 месец
 • Електронски деловодник
 • Интерна доставна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Попис на документи/записи
 • Попис и опис на архивски материјал

 • Техничка поддршка за 1 месец
 • ** Мемориски простор од 1 GB

6 месеци

700* денари месечно

 • користење на апликацијата за 6 месец
 • Електронски деловодник
 • Интерна доставна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Попис на документи/записи
 • Попис и опис на архивски материјал

 • Техничка поддршка за 6 месеци
 • ** Мемориски простор од 1 GB

12 месеци

600* денари месечно

 • користење на апликацијата за 12 месец
 • Електронски деловодник
 • Интерна доставна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Попис на документи/записи
 • Попис и опис на архивски материјал

 • Техничка поддршка за 12 месеци
 • ** Мемориски простор од 1 GB

неограничено

30.000* денари еднократно

 • неограничено користење на апликацијата
 • Електронски деловодник
 • Интерна доставна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Попис на документи/записи
 • Попис и опис на архивски материјал

 • Техничка поддршка за 3 месеци
 • ** Мемориски простор од 1 GB

* Цените се БЕЗ вклучен 18% ДДВ.
** За секој дополнителен 1 GB простор се доплаќа 300 денари (без 18% ДДВ) еднократно.

ВРВ