Cube ERP

Електронски деловодник

edelovodnik

Секојдневното работење на една компанија резултира со голем број на документи, дописи и извештаи. Сето ова значително ја отежнува и онака обемната и гломазна работа со која треба да се соочи секоја успешна компанија. Освен тоа, се зголемува и времетраењето и ресурсите потребни за да се води евиденција на сета таа документација кога ќе се земе во предвид дека согласно законските прописи секоја компанија треба да води евиденција и да го складира секој документ.

Со новите промени на Законот за данок на додадена вредност (Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 177 од 01.12.2014) и Законот за архивско работење (Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 95/12 и 41/14) се овозможува на компаниите да издаваат електронски фактури и водење на електронски деловодник. Електронскиот деловодник на Cube Systems е одлично решение за токму оваа пригода.

Софтверската алатка се состои од следниве главни функционалности:

 • Заведување на документите во електронска писарница
 • Категоризација на документите според тип
 • Пребарување на документите врз основа на повеќе параметри
 • Попис на сите документи од соодветен предмет
 • Книга за пошта и книга за место
 • Интерна доставна книга
 • Попишување на документарниот материјал на кого му изминал рокот за чување и истиот треба да се уништи
 • Попишување на целокупниот јавен архивски материјал создаден во електронска и печатена форма

Брошурата за софтверот можете да ја превземете овде

Корисничкото упатство за софтверот можете да го превземете овде


Цени за користење на софтверот

1 месец

1.000 денари
месечно
 • користење на апликацијата за 1 месец
 • Електронски деловодник
 • Интерна доставна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Попис на документи/записи
 • Попис и опис на архивски материјал

 • Техничка поддршка за 1 месец
 • ** Мемориски простор од 1 GB

6 месеци

700 денари
месечно
 • користење на апликацијата за 6 месец
 • Електронски деловодник
 • Интерна доставна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Попис на документи/записи
 • Попис и опис на архивски материјал

 • Техничка поддршка за 6 месеци
 • ** Мемориски простор од 1 GB

12 месеци

600 денари
месечно
 • користење на апликацијата за 12 месец
 • Електронски деловодник
 • Интерна доставна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Попис на документи/записи
 • Попис и опис на архивски материјал

 • Техничка поддршка за 12 месеци
 • ** Мемориски простор од 1 GB

неограничено

30.000 денари
еднократно
 • неограничено користење на апликацијата
 • Електронски деловодник
 • Интерна доставна книга
 • Книга за место
 • Книга за пошта
 • Попис на документи/записи
 • Попис и опис на архивски материјал

 • Техничка поддршка за 3 месеци
 • ** Мемориски простор од 1 GB

* Цените се БЕЗ вклучен 18% ДДВ.
** За секој дополнителен 1 GB простор се доплаќа 300 денари (без 18% ДДВ) еднократно.