CUBE WPC

Софтвер за евиденција на работа на винарска визба

wpc3

Сето ова е овозможено на тој начин што системот е поделен во 3 дела кои функционираат еден врз друг, и тоа:

1. Шифрарници

Во ова ниво се сместени опциите за внесување и менаџирање со основните објекти на податоци кои ќе бидат неопходни за понатамошната работа на системот. Такви се:

 • Вработени
 • Магацини
 • Коминтенти
 • Возила
 • Групи на возила
 • Производи
 • Групи на производи
 • Услуги
 • Групи на Услуги
 • Артикли
 • Групи на артикли
 • Банки
 • Градоци
 • Држави
 • Даночни стапки
 • Единици мерки
 • Бои на вина
 • Сорти на вина
 • Реколти
 • Ферментори
 • Цистерни
 • Казани

Овде се внесуваат сите потребни податочни објекти (како на пр. ферментори и цистерни) кои подоцна ќе бидат искористени од страна на повисоките нивоа.

2. Подрум

Во овој дел од системот е направена паралела помеѓу реалниот и електронскиот подрум на винарската визба. Тука се внесуваат и следат податоците кои се однесуваат на основните производствени процеси како што се ферментацијата или дестилацијата. Притоа овозможувајќи едноставна прегледност на моменталната состојба на капацитетите сместени во визбата и историјата на истите. Целата функционалност на делот Подрум е распоредена во следниве модули:

 • Евидентна книга
 • Контролирана ферментација
 • Примарна ферментација
 • Секундарна ферментација
 • Винска дестилација
 • Флашара
 • Автоцистерни

 3. Извештаи

Овде се врши сумирање на сите информации претходно внесени во рамките на производствениот процес и се прикажани резултатите од истиот. На располагање се ставени следниве модули:

 • Лагер листа
 • Испорака